Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie powstawał w latach 1975-1980. Pierwszego Mieszkańca przyjęto 14 kwietnia 1980 r. Placówka w tamtych czasach przeznaczona była tylko dla osób zasłużonych, z uprawnieniami kombatanckimi.

W ciągu ponad trzech dziesięcioleci Dom zmieniał swoje oblicze. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych. dobudowano dodatkowe skrzydło budynku, w którym oprócz pokoi mieszkalnych znalazły się gabinety fizykoterapii, hydroterapii i masażu. Obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych (wykonano podjazdy, oporęczowano korytarze i zamontowano windy). Budynek Domu pozbawiony jest barier architektonicznych, przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie ma charakter ponadlokalny, jest wielofunkcyjną jednostką budżetową miasta Olsztyna przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym.

Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Pobyt jest odpłatny, a zasady kwalifikowania oraz wysokość odpłatności za pobyt regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Placówka zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne według potrzeb jej mieszkańców. Mieszkańcy mają w nim zagwarantowane warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, uwzględniającej stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Nad całością działalności Domu czuwa kadra wykwalifikowanych pracowników, którzy dopomagają osobom niesamodzielnym, zależnym od innych poprzez codzienną pomoc, pielęgnację , doradzanie , inspirowanie ,zachęcanie do określonych czynności, do podejmowania aktywności, rozwijanie zainteresowań . Obsada personelu pod względem liczby i kwalifikacji zapewnia świadczenie usług na poziomie obowiązujących standardów.

Dom zapewnia swoim mieszkańcom, oprócz mieszkania i wyżywienia, pełną opiekę pielęgniarską, leczniczo-rehabilitacyjną, niezbędne, dostosowane do stanu zdrowia, zabiegi terapeutyczne, dostarcza w miarę potrzeb przedmioty codziennego użytku takie jak: środki higieny osobistej, odzież, bieliznę, obuwie, sprzęt rehabilitacyjny.

Dom przeznaczony jest dla 143 osób zamieszkujących pokoje jednoosobowe (115) i dwuosobowe (14), mając jednocześnie do dyspozycji doskonale wyposażoną salę gimnastyczną, salę widowiskową, czytelnię, bibliotekę, stołówkę, pralnię, gabinety: fizykoterapii, hydroterapii, masażu, lekarski i pielęgniarski, kaplicę oraz sklepik spożywczy.