Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Nasz Dom świadczy usługi dla osób w podeszłym wieku, przewlekle, somatycznie chorych.

 Miejsce załatwienia sprawy i wymagane dokumenty

Starając się o skierowanie do dps, należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o miejsce w dps w dniu jej kierowania. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej z udziałem osoby zainteresowanej kompletuje wymagane dokumenty. Najważniejsze z nich to:
 

 • wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do dps lub jej przedstawiciela ustawowego (za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej);
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony u osoby ubiegającej się o miejsce w dps przeprowadzony przez pracownika socjalnego ops;
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu emerytalno-rentowego ustalająca wysokość renty lub emerytury;
 • pisemna zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w dps oraz zgoda na potrącanie opłaty za świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy (w przypadku, gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu) lub zgoda na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu - w przypadku wyrażenia takiej zgody;
 • świadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400) (zaświadczenie potwierdzające uprawnienia określone w w/w ustawie);
 • pisemna zgoda ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w do­mu – w przypadku skierowania do domu ponadgmninnego oraz inne dokumenty wynikające z przepisów.
   

Decyzję o skierowaniu do dps i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w dps wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do dps. Decyzję o umieszczeniu w dps wydaje organ gminy prowadzącej dps lub starosta powiatu prowadzącego dps. W razie niemożności umieszczenia w dps z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w dps.


W momencie, gdy stwarzają się warunki na przyjęcie osoby, Dom kontaktuje się z tą osobą, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym i informuje o możliwości przyjęcia.


Odpłatność za pobyt w dps

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w dps o zasięgu gminnym ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.


W 2021r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w naszym Domu wynosi: 4.646,00 zł.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w dps są w kolejności:

 • mieszkaniec domu (nie więcej niż 70 % swojego dochodu);
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi;
 • gmina, z której osoba została skierowana do dps (w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę)
   

Osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.