Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie zgodnie z  Umową nr MOPS.SA.4141.2.2020 realizuje  projekt grantowy pt.  „Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na terenie Miasta Olsztyna” finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,  w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji i osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia  usług w miejscu zamieszkania lub usług  w ośrodkach wsparcia , jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się ochrony zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

Zgodnie z założeniami projektu, środki z Funduszu Europejskiego przeznaczymy na dodatki do wynagrodzeń, które będą rekompensatą dla personelu bezpośrednio zaangażowanego             w opiekę nad pacjentami za to, aby mogli oni wykonywać pracę w jednym miejscu. Pozwoli to zapobiegać transmisji wirusa SARS-CoV-2 i w znaczącym stopniu ograniczy możliwość zakażenia się pacjentów przebywających w tych podmiotach.

Wartość projektu: 227.200,00zł

Wkład Funduszy Europejskich:  203.289,82zł

Okres realizacji projektu: 1 listopada do 31 grudnia 2020r.