Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie zgodnie z  Umową nr COVID.19.14.0011 realizuje  projekt grantowy pt.  Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych , domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”  finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  2014-2020 w ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działanie projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich , trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem projektu jest zapewnienie większego  bezpieczeństwo pacjentom i personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.

Zgodnie z założeniami projektu, środki z Funduszu Europejskiego przeznaczymy na dodatki do wynagrodzeń, które będą rekompensatą dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad pacjentami za to, aby mogli oni wykonywać pracę w jednym miejscu. Pozwoli to zapobiegać transmisji wirusa SARS-CoV-2 i w znaczącym stopniu ograniczy możliwość zakażenia się pacjentów przebywających w tych podmiotach.

Wartość projektu: 53.705,60zł

Wkład Funduszy Europejskich:  45.204zł

Okres realizacji projektu: 1 maja do 31 grudnia 2020