Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w związku z monitoringiem wizyjnym

 

  1. Administrator Danych Osobowych.

               Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT”.

               Może się Pani/Pan z nami kontaktować w następujący sposób:

Ø  Listownie na adres: Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT”, ul. Fałata 23K, 10-211 Olsztyn,

Ø  Poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ø  Telefonicznie: (89) 535-66-00

 

  1. Inspektor Ochrony Danych.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób:

Ø Listownie na adres: Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT”, ul. Fałata 23K, 10-211 Olsztyn,

Ø Poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  1. Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne.

Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na terenie Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT”.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO[1] – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa,
a wykorzystanie monitoringu służy do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

 

  1. Obszar monitoringu

Monitoring obejmuje obszar wokół siedziby Administratora oraz ciągi komunikacyjne prowadzące do budynku.

 

  1. Okres przechowywania danych.

Dane z monitoringu są przechowywane przez okres 30 dni licząc od dnia nagrania (po upływie tego terminu nagrania będą niszczone) lub do czasu prawomocnego zakończenie postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.

 

  1. Komu przekazujemy dane?

W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

  1. Uprawnienia przysługujące uczestnikom, związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z monitoringiem wizyjnym prowadzonym przez Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT”, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

Ø  Prawo dostępu do swoich danych;

Ø  Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej;

Ø  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

Ø  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją,

Ø  Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub naszym inspektorem ochrony danych.

 

  1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane w postaci wizerunku nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

[1] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)